top of page

עריכה עיונית

כמובן שזו עריכה לשונית, אך עליה מתווסף הפן העיוני.

דהיינו, אני מחויבת לאַמת את הפרטים הנתונים, לדאוג לתעתיקים נכונים של שפות זרות, לערוך את הערות השוליים וכן להאחיד ולהתקין את רשימת המקורות.
עריכה עיונית כסוג שירות של עריכה לשונית היא תהליך שבו טקסט מתוקן, משופר ומותאם לצרכי הקוראים המבוקשים ולסטנדרטים הלשוניים. בעריכה עיונית, מתבצעת בדיקה ותיקונים של התחביר, התחביר הלשוני, הדקדוק, האיות, והסגנון הכתיבה של הטקסט.


תהליך עריכה עיונית עשוי לכלול את הפעולות הבאות:


1. תיקון שגיאות כתיב, כמו טעויות איות ותיבת הצלילים.

2. תיקון תחביר ותחביר לשוני, כולל הסרת חזרות, תיקוני ניקוד, תיקון תחבירי משפט והקניית רוחב נוסף לביטוי כתוב.

3. התאמת הסגנון הכתיבה לדרישות הקוראים המטרה, כגון התאמת הרמה הטכני-מדעית של הטקסט, התאמת טון וסגנון לקהל היעד והתאמה לתחום המועסק בו.

4. תיקון שגיאות דקדוקיות, כמו תיקוני השתמשות בזמנים, יחסים בין מילים ומבנה הפסקאות.

5. תיקון עקיבות ואחידות בטקסט, כולל הסתייגויות ושימוש קונסיסטנטי במונחים.

6. בדיקה של דיוק המידע המובא, כגון בדיקה של נתונים טכניים, טבלאות ומשוואות.


המטרה העיקרית של עריכה עיונית היא לשפר את דיוק, ביטוי ונגישות הטקסט, ולהבטיח שהוא מובן בצורה מיטבית על ידי הקוראים. עריכה עיונית נעשית במגוון תחומים ומקצועות, כולל כתיבה אקדמית, תקשורת עסקית, תרגום, תרגום ספרותי, עריכת מאמרים מדעיים ועוד.

Kommentare


bottom of page